+420 608 229 863
redakce@csze.cz

RADY A DOPORUČENÍ AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ

RADY A DOPORUČENÍ AUTORŮM PŘÍSPĚVKŮ

1. Články mají tematicky odpovídat zaměření časopisu a jejich název má být jasný a stručný.

2. Příspěvek by neměl mít větší rozsah než 12 000 znaků včetně mezer a neměl by obsahovat více než 7 obrázků. Prosíme autory o dodání textu v elektronické podobě v programu Word. Text má být bez jakékoliv úpravy (velkých nadpisů, odsazených odstavců aj.), vyznačeny mohou být indexy, kurziva a tučné písmo. Prosíme o dodání překladu názvu do a angličtiny.

3. Citovanou literaturu je třeba uvést v seznamu na konci článku (u monografií se údaje uvádějí v pořadí: autor, název, místo vydání, vydavatel a rok vydání, u časopisů a sborníků v pořadí: autor, název, časopis nebo sborník, ročník, rok, číslo, strana). Na jednotlivé prameny, očíslované průběžně, se v textu odkazuje číslem v hranatých závorkách.

4. Rovnice obsažené v příspěvku mají být průběžně očíslovány a odkazuje se na ně číslem rovnice v kulatých závorkách.

5. Symboly, značky a zkratky používané v textu prosíme sepsat s vysvětlivkami zvlášť, zřetelně rozlišit písmeno O od nuly, písmeno l (el) od jedničky apod. a vyznačit indexy, exponenty atd.

6. Obrázky musejí být reprodukovatelné. Ke grafům a diagramům prosíme dodat také tabulky hodnot. Obrázky v elektronické podobě by měly být uloženy jako soubory .tif, .cgm, .cdr, .ai, .jpg apod., ne jako .doc. K obrázkům je nutné dodat plnovýznamové popisky.

7. Prosíme autory, aby uvedli tyto údaje, které budou uvedeny v článku:

jméno, příjmení, tituly

organizaci, ve které pracují

pracovní zařazení, případně další stručné informace o odborném zaměření a předmětu činnosti

fotografii autora.

Dále pro potřeby komunikace s autorem:

adresu bydliště nebo pracoviště (pro zaslání autorského výtisku), telefon, e-mailovou adresu,

8. Text příspěvku posoudí redakční rada a případně ho předá k lektorování. S posudkem lektora budou autoři seznámeni. Pokud již byl příspěvek lektorován, prosíme o sdělení jména lektora/lektorů.

9. Předpokládáme, že nám autoři nabízejí původní zpracování tématu a že příspěvek nebudou bez našeho vědomí publikovat jinde.

Definice neimpaktovaného recenzovaného periodika

Schváleno Radou pro výzkum a vývoj dne 8. 2. 2008

Článkem v odborném periodiku je vědecký článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literátní přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném časopise není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci)

Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.

Pro další informace ohledně publikace Vašich článků, kontaktujte prosím:

Kateřina Táborská

Mob.: + 420 608 229 863
E-mail: redakce@csze.cz